ابزارهای ترجمه به کمک کامپیوتر

ابزارهای اصلی ترجمه به کمک کامپیوتر (CAT) ما MemoQ و Across هستند. ما دارای نسخه های سرور MemoQ و Across هستیم که با هماهنگی کامل با سیستم مدیریت پروژه ما، یعنی Plunet کار می کنند.

علاوه بر این، ما دارای گواهی Across 6 هستیم، این گواهی پس از گذراندن موفقیت آمیز دوره های آموزش مدیریت پروژه، اصطلاح شناسی، مدیریت سیستم و ترجمه Across در ساختمان اصلی Across Systems GmbH در آلمان در آوریل 2015 به ما تعلق گرفت.

به جز آن، ما تقریبا با تمام ابزارهای ترجمه به کمک کامپیوتر نظیر SDL Trados، Star Transit، RC Wintrans، Passolo، Microsoft Helium و Microsoft Localization Studio کار میکنیم. ما همیشه خود را با ابزارهای ترجمه به کمک کامپیوتر جدید هماهنگ میکنیم.

سیستم مدیریت پروژه

ما پروژههای خود را از طریق Plunet که یک سکوی مرکزی برای برنامهریزی، مدیریت و کنترل تولید و روندهای کار است مدیریت میکنیم. ما این سیستم را به نحوی با نیازها و جریان کار خود هماهنگ کردهایم که به ما اجازه میدهد درجه بالایی از اتوماسیون و انعطافپذیری را داشته باشیم. به کمک این سیستم، ما کنترل بسیار خوبی روی قیمت ها، سفارش ها، صورتحساب و مدیریت جریان کار داریم.

سیستم مدیریت لغات

مدیریت لغات، کلید ارائه ترجمه ای هماهنگ است. ابزار اصلی ما MemoQ مجهز به یک سیستم مدیریت لغات فنی قوی است. ما برای پروژهها فهرست لغات فنی ایجاد و آنرا روی سیستم خود بارگذاری میکنیم تا مترجمان بتوانند در طول کل پروژه هماهنگی و سازگاری را حفظ کنند.