تولید دفترچه راهنمای کاربر

ما در تولید دفترچه راهنمای کاربر، متنهای فنی و انواع مختلف مستندسازی تخصص داریم. در این زمینه، خدماتی نظیر تولید دفترچه راهنمای کاربر، بازنگری در راهنمای موجود و بهروزرسانی آنها طبق دستورالعمل مشتری را ارائه میدهیم. ما برای سازندگان لوازم خانگی و وسایل برقی در این زمینه کار میکنیم.

متن فنی

Urban Translation Services مجهز به قابلیتهای نوشتن متنهای فنی است. با نویسندگان فنی خود میتوانیم در خدمت پروژههای فنی شما باشیم. میتوانیم تمام نیازهای شما را از اصلاح، قالببندی یا تولید از صفر پوشش بدهیم. ما در اینزمینه تبدیل به توزیع کننده Information Mapping®  در ترکیه شدهایم که یک روش تحقیقپایه برای تحلیل، سازماندهی و ارائه اطلاعات برپایه نیازهای مخاطب و هدف اطلاعات است. لطفا برای اطلاعات بیشتر در مورد Information Mapping®  اینجا کلیک کنید.