ما حدود 35 نفر در استانبول و بارسلون هستیم. شبکه گستردهای از مترجمان شامل بیش از 200 مترجم مستقل بومی در سراسر جهان با ما همکاری میکنند. به لطف این شبکه، میتوانیم ترجمههایی با کیفیت بالا از انگلیسی، فرانسه و آلمانی به تمام زبانها ارائه بدهیم. ما در خدمات ترجمه چندزبانی در ترکیه پیشرو هستیم و نیازهای جهانیسازی شرکتهایی نظیر آرچلیک، بکو، گروندیگ، کارل و وستل را برطرف میکنیم. نمونههای مطالعاتی جهانیسازی را برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید.