ما به عنوان بخشی از حرفه خود، خدمات ویرایش و نمونهخوانی اسنادی را که توسط دیگران ترجمه شده نیز ارائه میدهیم. اسنادتان چه توسط آژانسهای دیگر و چه توسط کارکنان خود شما ترجمه شده باشد، ویراستاران ما اطمینان حاصل میکنند که با اسناد منبع کاملا مطابقت داشته باشد. علاوه بر آن، نمونهخوانهای بومی ما که در زمینههای مرتبط متخصص هستند میتوانند اسناد شما را نمونهخوانی کنند تا از هماهنگی و مناسب بودن آنبرای مخاطب مقصد مطمئن شوند.