Urban Translation Services خدمات نشر رومیزی از ترجمه تا آمادهسازی پیش از چاپ را انجام میدهد. گروه نشر رومیزی ما میتواند با رایج ترین برنامههای نشر رومیزی برای تمام زبانها روی PC و نیز Macintish نظیر Adobe InDesign، QuarkXpress، Adobe FrameMaker، Adobe PageMaker و Coreldraw با هماهنگی با ابزارهای مختلف ترجمه به کمک کامپیوتر( CAT Tools) کار کند.

در صورت تقاضا، آماده هستیم تا بسته خدمات را با سازماندهی تمام کارها از ترجمه اسناد تا طراحی و چاپ انجام دهیم. به عنوان مثال، میتوانیم راهنمای مصرف را مطابق خواست شما ترجمه کنیم، آنرا با فرمت مورد نظر مثل Adobe InDesign، Adobe FrameMaker، Adobe PageMaker یا فرمتهای دیگر آماده و سپس چاپ کنیم.