مشتری ها موادی را که باید ترجمه شود به مدیره پروژه ای که تعیین شده است می فرستند
مدیر پروژه مترجم (های) تخصصی و ویرایشگر (های) مناسب برای کار ترجمه را بر حسب حجم و ماهیت کار تعیین می کند
ویرایشگر فهرست لغات را پیش از ارسال به مترجمین تهیه می کند
مواد مورد نظر به شکل الکترونیکی مناسب ترجمه تبدیل می شود
مواد قابل ترجمه و لغات مربوطه به مترجم (ها) فرستاده می شود
ترجمه ها وارد مرحله بازبینی/غلط گیری نهایی می شوند
گروه انتشار کامپیوتری کارهای صفحه آرایی را در صورت نیاز انجام می دهد
ترجمه دریافتی از مترجم (ها) به ویرایشگر (ها) فرستاده می شود و آن ها هم ترجمه را بطور کامل کنترل می کنند
ترجمه در شکل مورد درخواست مشتری به وی برگردانده می شود