Ως μέρος της βασικής μας δραστηριότητας, των μεταφραστικών υπηρεσιών, προσφέρουμε διόρθωση και επιμέλεια εγγράφων που έχουν μεταφραστεί από τρίτους. Είτε αυτή η μετάφραση έχει γίνει από άλλη μεταφραστική εταιρεία είτε από το  προσωπικό σας, οι διορθωτές μας θα διασφαλίσουν ότι τα έγγραφά σας είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με το αρχικό έγγραφο. Επιπλέον, οι επιμελητές μας, που επιμελούνται στη μητρική τους γλώσσα και είναι ειδικοί στους σχετικούς τομείς, μπορούν να ελέγξουν τα έγγραφά σας για να διασφαλίσουν τη συνέπεια και την καταλληλότητα για το κοινό στο οποίο απευθύνονται.